top of page

Ochrana súkromia

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

ÚVOD
Nezisková organizácia GemArt – Gemerský umelecký inštitút o.z., so sídlom Okružná 259, 049 21 Betliar, Slovenská republika, IČO: 53310233, právna norma: združenie (ďalej len „GemArt“) vie, že Vám záleží na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá. V súlade s predpismi, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov, je združenie GemArt „Správcom údajov“.


Správca dodržiava povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a platných právnych predpisov implementujúcich GDPR v Slovenskej republike, najmä zákon č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje a obsahuje informácie o tom, aké údaje získavame, ako ich používame, prečo ich potrebujeme a ako to pre Vás môže byť prospešné.


Ak máte akékoľvek otázky a pripomienky, alebo ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa Vašich práv ako dotknutej osoby, kontaktujte nás.


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 04. 05. 2023.


Základné princípy a náš záväzok na ochranu súkromia V GemArt sa zaväzujeme chrániť Vaše právo na súkromie. Naším cieľom je chrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa u nás nachádzajú, zodpovedne spravovať Vaše osobné ako aj transparentnosť v našich postupov. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa zaviazali dodržiavať tieto základné princípy:


nie ste povinní poskytovať žiadne osobné údaje, ktoré požadujeme. Ak sa tak však
rozhodnete, nemusíme byť schopní poskytnúť vám niektoré služby alebo produkty;


Vaše údaje získavame a spracúvame iba na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane
osobných údajov alebo na konkrétne účely, ktoré s Vami zdieľame a/alebo na ktoré ste nám udelili súhlas;


naším cieľom je získavať, spracúvať a používať čo najmenej osobných údajov;


keď získavame Vaše osobné údaje, snažíme sa o to, aby boli čo najpresnejšie a
najaktuálnejšie;


ak osobné údaje, ktoré získame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona pre nás nevyplýva požiadavka ich uchovávať, urobíme všetko preto, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca;


Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať inak, ako je
uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.


Aké osobné údaje získavame?


Osobné údaje, ktoré získavame, sa líšia v závislosti od účelu ich získavania a produktu alebo služby, ktorú Vám poskytujeme.


Vo všeobecnosti môžeme získavať priamo od Vás tieto typy osobných údajov:


kontaktné údaje Vašej osoby, ako je Vaše meno, e-mailová adresa, adresa a telefónne čísla;


prihlasovacie údaje k účtu, ako je Vaše ID používateľa, používateľské meno a heslo e-mailu. Tieto sú potrebné na vytvorenie osobného používateľského účtu v jednej z našich on-line komunít;

komunikácia s nami, ktorá môže obsahovať podrobnosti našich konverzácií prostredníctvom chatu, liniek starostlivosti a/ alebo liniek služieb pre zákazníkov;


demografické informácie, ako Váš je vek a pohlavie a preferencie týkajúce sa životného štýlu. Preferencie týkajúce sa životného štýlu môžu zahŕňať Vašu preferenciu pre niektorý z produktov, ktoré ponúkame a Vaše záujmy súvisiace takými produktmi;


história prehliadača, ako navštívené stránky, dátum návštevy, miesto, z ktorého boli
navštívené a IP adresa;


informácie o platbe za nákupy uskutočnené v niektorom z našich on-line obchodov.
Informácie o platbe vo všeobecnosti zahŕňajú Vaše meno, na ktoré bola vystavená faktúra, fakturačnú adresu a platobné údaje ako údaje o kreditnej karte alebo čísle bankového účtu;


informácie o iných osobách ako ste Vy, ako sú osobné údaje Vašich rodinných príslušníkoch, keď nám tieto informácie priamo poskytnete;


profily na sociálnych médiách;


ak by ste si u nás niekedy podávali žiadosť o zamestnanie, budeme získavať ďalšie osobné údaje, ako vaše doterajšie zamestnania, vzdelanie a referencie od zamestnávateľov.


Môžeme o Vás tiež získavať osobné údaje nepriamo, a to vtedy, keď:


zdieľate obsah na stránkach sociálnych médií, na webových stránkach alebo aplikáciách súvisiacich s našimi produktmi alebo v odpovedi na náš propagačný materiál na sociálnych médiách; alebo


čítame alebo získavame osobné údaje o Vás čítaním informácií získaných inými webovými stránkami (napr. môžeme umiestniť reklamu na webovú stránku tretej strany a keď kliknete na takú reklamu, môžeme o Vás a iných návštevníkoch webovej stránky získať informácie za účelom zmerania dosahu a úspechu danej reklamy).


Osobitné kategórie osobných údajov


Združenie GemArt sa v zásade nesnaží spracúvať osobitné kategórie osobných údajov, t.j. citlivé údaje, ktoré sa Vás týkajú. Niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete, však môžu byť osobitnými kategóriami osobných údajov, ktoré sa často týkajú zdravia a pohody.


Tento typ údajov budeme spracovávať len na účely, na ktoré ste nám dali výslovný súhlas, alebo za iných okolností povolených zákonom (napr. na obhajobu právnych nárokov).

 

Prečo získavame a používame vaše osobné údaje?

Získavame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšie on-line prostredie a aby sme Vám mohli poskytnúť služby pre zákazníkov vo vysokej kvalite. Môžeme získavať, uchovávať, používať a poskytovať Vaše osobné údaje najmä na tieto účely:


spracúvanie vašich platieb, keď si kúpite naše produkty, aby sme vás mohli informovať o stave Vašej objednávky, zaoberanie sa vašimi otázkami a požiadavkami a posudzovanie a riešenie akýchkoľvek sťažností;


spracúvanie a zodpovedanie Vašich otázok alebo aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom poskytnutia odpovede na vaše otázky a/alebo požiadavky;


rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb, komunikačných metód a funkčnosti
našich webových stránok;


poskytovanie informácií a spravovanie vašej registrácie a/alebo prihlásenia na odber
informačného letáku alebo inej komunikácie;


riadenie našich každodenných obchodných potrieb v súvislosti s vašou účasťou na našich súťažiach, stávkach alebo propagačných aktivitách alebo požiadavkách;


overovanie totožnosti jednotlivcov, ktorí nás kontaktujú telefonicky, elektronickými
prostriedkami alebo iným spôsobom;


interné školenia a zabezpečovanie kvality;


porozumenie a posúdenie záujmov, požiadaviek a meniacich sa potrieb zákazníkov s cieľom zlepšiť našu webovú stránku, naše súčasné produkty a služby a/alebo vyvinúť nové produkty a služby;


poskytovanie personalizovaných produktov a komunikácií pre zákazníkov, ako aj
odporúčania na produkty pre zákazníkov.


realizácie marketingových prieskumov;


realizácie spotrebiteľských súťaží, vernostných programov, kongresov a iných spoločenských podujatí;


výber zamestnancov.


Právny základ


Právne základy pre používanie Vašich osobných údajov, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, sú tieto:


Zmluvná nevyhnutnosť: použitie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s Vami alebo na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy s Vami.

Dodržiavanie zákonných povinností: používanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na dodržiavanie našich zákonných povinností.


Oprávnené záujmy: používanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy iných osôb. Medzi naše oprávnené záujmy môžu patriť tieto skutočnosti:


vedenie, rast a rozvoj našej nadácie;


prevádzku a zaistenie bezpečnosti našej webovej stránky a aplikácií;


zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov a návštevníkov;


marketing, prieskum trhu a rozvoj podnikania;


poskytovanie služieb našim zákazníkom;


zadávanie, sledovanie a zabezpečovanie plnenia objednávok u našich dodávateľov;


na interné administratívne účely skupiny; a


vytvárať profily (napr. skupiny, ktoré môžu mať spoločné charakteristiky) a poskytovať Vám personalizované správy priamo, ako aj prostredníctvom tradičných a sociálnych mediálnych kampaní na základe Vašich záujmov a preferencií. Viac informácií o tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a ako sa môžete odhlásiť, je vysvetlené nižšie v časti „Automatizované rozhodovanie a profilovanie“ tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


Vždy, keď zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje na právnom základe
oprávnených záujmov, dbáme na to, aby to neprevážilo nad Vašimi právami ako jednotlivca.


Súhlas: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe Vášho súhlasu. Ak ste súhlas
udelili, ale neskôr ste si to rozmysleli, môžete ho odvolať tak, že nás kontaktujete a my
prestaneme takto spracúvať Vaše osobné údaje. Ak však svoj súhlas odvoláte, môže to
ovplyvniť našu schopnosť poskytovať Vám súvisiace služby.


Vaše práva


Keď spracúvame Vaše osobné údaje, máte nárok na rôzne práva a tieto si môžete
kedykoľvek uplatňovať. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv spolu s tým, čo tieto práva pre Vás znamenajú. Vaše práva môžete uplatňovať prostredníctvom našej kontaktnej stránky.


Právo na informácie


Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje. Preto Vám poskytujeme informácie uvedené v tomto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k Vašim osobným údajom a ich opravu


Máte právo na prístup, opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, a to kedykoľvek. Uznávame dôležitosť tohto práva a ak máte záujem uplatňovať svoje práva, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.


Právo na prenosnosť údajov


Vaše osobné údaje sú prenosné. To znamená, že je možné ich presúvať, kopírovať alebo
elektronicky prenášať. Toto právo môžete však uplatniť iba v prípadoch, keď:


spracúvanie je založené na Vašom súhlase;


spracúvanie sa uskutočňuje za účelom plnenia zmluvy;


spracúvanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;


Ak máte záujem uplatniť si Vaše právo na prenosnosť údajov, kontaktujte nás, prosím,
prostredníctvom našej kontaktnej stránky.


Právo na vymazanie Vašich osobných údajov


Máte právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, ak:


Vaše osobné údaje už nie sú viac potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sme ich získali;
alebo


odvoláte súhlas, ktorý ste nám predtým udelili na spracúvanie Vašich osobných údajov a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracúvanie týchto osobných údajov; alebo


budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo


budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na zabezpečenie oprávnených záujmov združenia GemArt (ako napr. zlepšenie celkového užívateľského prostredia na webových stránkach);


osobné údaje sa nespracúvajú v súlade so zákonom; alebo


Vaše osobné údaje musia byť vymazané v súlade so zákonom.


Ak máte záujem, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, dajte nám
prosím vedieť na kontaktnej stránke a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na Vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Ak osobné údaje, ktoré získavame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona nie sme povinní ich uchovávať, urobíme všetko pre to, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili, aby mohli byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca.


Právo na obmedzenie spracúvania


Máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:


neveríte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, sú presné; alebo


osobné údaje nie sú spracúvané v súlade so zákonom, ale namiesto vymazania osobných údajov by ste uprednostnili, aby sme obmedzili ich spracúvanie; alebo


Vaše osobné údaje už viac nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali, ale Vy
požadujete údaje za účelom vytvorenia, uplatnenia alebo obraňovania právnych nárokov; alebo


ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a čakáte na overenie, či Vaše záujmy súvisiace s touto námietkou prevážia nad oprávnenými dôvodmi na spracúvanie Vašich údajov.


Ak máte záujem obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany, prosím, dajte nám vedieť na www.gemart.sk a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na Vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.


Právo namietať


Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.


Právo podať sťažnosť na dozorný orgán


Máte právo podať sťažnosť priamo na dozorný orgán o tom, ako spracúvame osobné údaje. Dozorný orgán je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov; viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


Právo odvolať súhlas


Ak sa pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoliehame na Váš súhlas, máte právo ho
kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.


Ako ochraňujeme vaše osobné údaje


Rozumieme, že bezpečnosť Vašich osobných údajov je dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme ochraňovali Vaše osobné údaje pred zneužitím, zasahovaním, stratou,
neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Zaviedli sme niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré majú pomáhať ochraňovať Vaše osobné údaje napr.
zavádzame kontroly prístupu, používame firewall a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.


Ako dlho uchovávame osobné údaje


Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba, počas ktorej uchovávame osobné údaje, závisí od účelu, na ktorý ich zhromažďujeme a používame, od trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami a/alebo od doby potrebnej na dodržiavanie platných zákonov a predpisov, ako aj na určenie, výkon alebo obhajobu našich zákonných práv.


Zdieľanie vašich osobných údajov


Keď zdieľame Vaše osobné údaje s pridruženými osobami a inými organizáciami, vždy sa uisťujeme, že tak robíme iba s organizáciami, ktoré zabezpečujú a chránia Vaše osobné údaje a dodržiavajú príslušné zákony o ochrane osobných údajov rovnakým alebo podobným spôsobom ako my. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžeme však Vaše údaje zdieľať, ak je to vyžadované zákonom a/alebo vládnymi orgánmi.


Vaše osobné údaje budú zdieľané s týmito tretími stranami na tieto účely:
- Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti marketingu, služieb a predaja

- Kontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefón, špecializácia)

- Realizácia spotrebiteľských súťaží, vernostných programov, kongresov a iných zhromaždení, distribúcia reklamných materiálov, zasielanie pozvánok na odborné akcie, marketingové prieskumy trhu, priame e-mailové aktivity
- Spoločnosti poskytujúce hostingové/cloudové služby a iné služby v oblasti podpory a
bezpečnosti Všetky typy osobných údajov, ktoré GemArt spracúva

- Nájom priestoru pre účely uchovávania elektronických údajov, tvorba a prevádzka webových stránok a podpora IT
- Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb, poštových a doručovacích služieb a poskytovatelia platobných služieb

-Kontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefón, špecializácia), údaje o bankovom spojení

-Realizácia služieb poskytovaných v rámci združenia GemArt
- Telekomunikačný operátor

- Kontaktné údaje, zdravotný stav a záznamy telefonickej komunikácie z infolinky

- Zabezpečenie prevádzky infolinky
- Odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti Kontaktné údaje, zdravotný stav a záznamy telefonickej komunikácie z infolinky

- Spracovanie a zodpovedanie Vašich otázok špecifikovaných v komunikácii s infolinkou
združenia patriace do skupiny GemArt Všetky typy osobných údajov, ktoré GemArt
spracúva

- Rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb a komunikačných metód;
pochopenie a posúdenie záujmov, požiadaviek a meniacich sa potrieb zákazníkov; interný audit
- Orgány verejnej moci Všetky typy osobných údajov, ktoré GemArt spracúva

- Splnenie zákonných povinností GemArt

Zdieľanie údajov na medzinárodnej úrovni


Osobné údaje môžu byť spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Spojeného kráľovstva. Pri spracúvaní mimo EHP sa GemArt uistí, že toto cezhraničné spracúvanie údajov je chránené primeranými zárukami.


Záruky, ktoré používame na ochranu cezhraničného spracúvania údajov, zahŕňajú:


zabezpečenie toho, aby Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti v prípade
prenosov mimo EHP alebo vláda Spojeného kráľovstva v prípade prenosov mimo Spojeného kráľovstva;


zavedenie štandardných vzorových zmluvných dojednaní s príjemcom, ktoré schválila
Európska komisia (alebo vláda Spojeného kráľovstva v prípade prevodov mimo Spojeného kráľovstva v príslušnom čase);


akýkoľvek iný ochranný mechanizmus povolený zákonom.


Takéto certifikácie schvaľuje buď Európska komisia, príslušný dozorný orgán alebo príslušný národný akreditačný orgán v zmysle GDPR.


Automatizované rozhodovanie a profilovanie


Pre niektoré služby a produkty môžeme spracúvať Vaše osobné údaje s využitím
automatizovaných prostriedkov. V podstate to znamená, že rozhodnutia sa prijímajú
automaticky bez ľudského zásahu.


Môžeme tiež spracúvať Vaše osobné údaje na účely profilovania s cieľom predpovedať Vaše správanie na našej webovej stránke alebo produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Ak budeme mať v úmysle využiť takéto metódy, samozrejme Vás o tom budeme informovať a poskytneme Vám možnosť vopred namietať voči použitiu týchto postupov. Môžete nás tiež nás kontaktovať na kontaktnej stránke za účelom poskytnutia ďalších informácií o tomto spracúvaní.


Cookies a iné technológie


Môžeme o Vás tiež získavať osobné údaje prostredníctvom využitia cookies a iných
technológií. Môže tomu byť vtedy, keď navštívite naše stránky alebo stránky tretích strán, keď si zobrazujete naše on-line propagačné akcie alebo používate naše mobilné aplikácie alebo mobilné aplikácie tretích strán a môže to zahŕňať tieto informácie:


informácie o prehliadači a operačnom systéme Vášho zariadenia;


IP adresu zariadenia, ktoré používate;


naše webové stránky, ktoré si prezeráte;

odkazy, na ktoré kliknete počas interakcie s našimi službami.


Viac informácií nájdete v sekcii o cookies.


Ako nás môžete kontaktovať


Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o
ochrane osobných údajov alebo spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás
prostredníctvom našej kontaktnej stránky alebo nám napíšte na adresu GemArt, so sídlom Okružná 259, 049 21 Betliar, alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu alebo s naším úradníkom pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktného formulára, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: info@gemart.sk

bottom of page